Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten

 

 

 

 


Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten

Conta-Clip Nederland B.V., Savelveld 1 gevestigd en kantoorhoudende te Stramproy hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
koper: niet-consument

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop
gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de
aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde
termijn zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op
schadevergoeding of ontbinding.
4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en
exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings-, en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot leveringen van een gedeelte van de in de
aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstige gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding
automatisch voor nabestellingen.
6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk
binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie
ook: Artikelgewijze toelichting onder 1)

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de
“Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldenden Incoterms
van toepassing zijn.
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel
op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de
levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende
kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd
1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke
termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door de gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen
zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk
te factureren.

Artikel 7. Technische eisen (enz.)
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet
verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden
gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het
sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde
gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de
normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond
of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld
afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model
of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond
geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en
deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op de schorten, dan wel tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te
vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de
uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende
een periode van 6 maanden na levering. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 2)
De garantie geldt niet voor: (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 3)
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op
vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van
de instructies.
4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 4)
5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die
door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door de gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van de gebruiker totdat de koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met de gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan en door haar aan te
wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden
waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan
of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het
overeengekomene;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld
mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te
melden aan gebruiker. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 6)
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk
te melden aan gebruiker. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 6)
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestelling bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden door ons afgegeven prijzen:
- in Nederlandse valuta of Euro’s, naargelang met afnemer is overeengekomen
- exclusief BTW
- op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- af fabriek
2. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs
indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben
voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. (Zie ook:
Artikelgewijze toelichting onder 7)

Artikel 14. Emballage
1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn
verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.
Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten die voortvloeien uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker
gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de gebruiker deze stappen in zijn
aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 15. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van
het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de
verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij anders overeengekomen.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en
in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Kredietbeperking
Gebruiker is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling
binnen 8 dagen na factuurdatum. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 8)

Artikel 17. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
over de eerste ƒ 6.500,00 (of Euro 2.949,57) 15%
over het meerdere tot ƒ 13.000,00 (of Euro 5.899,14) 10%
over het meerdere tot ƒ 32.500,00 (of Euro 14.747,85) 8%
over het meerdere tot ƒ 130.000,00 (of Euro 58.991,42) 5%
over het meerdere 3%
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 9)

Artikel 18. Aansprakelijkheid
Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10
(Garantie) van deze voorwaarden.
2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar
ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval
te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de
aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 10)

Artikel 19. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder
begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door
overmacht nakoming van de verplichting door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd
de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk
aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter
bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie
ook: Artikelgewijze toelichting onder 11)

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Roermond.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
onderhavige transactie

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. Voor de basis gebruikerservaring moeten wij gebruik maken van essentiële cookies.

Om de gebruikerservaring verder te optimaliseren maken wij gebruik van optionele cookies. Een overzicht van optionele cookies en beschrijving zijn te vinden onder de “Cookie overzicht” knop. Door het accepteren van de optionele cookies heeft u de maximale gebruikerservaring. Gaat uw keuze enkel voor de essentiële cookies dan kunnen wij u wellicht niet dezelfde gebruikerservaring garanderen.

Lees voor meer informatie ons privacy beleid.

Contact

CONTA-CLIP Nederland B.V.

Savelveld 1
6039 SB Stramproy

Tel:  +31 (0)495 566 046

Contactformulier